МК класних керівників

 


 

У вихованні вся справа в тому, хто вихователь.

Д.Писарев

 

Ми живемо в неспокійний час – час великих роздумів та сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому: по-новому будувати процес навчання та виховання, по-новому шукати шляхи вирішення проблем. Результативність виховного процесу в значній мірі залежить від організації методичної роботи з класним керівником. Адже для учня немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж іще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї? Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.

К.Д.Ушинський писав: «Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосереднього вихователя, який віч на віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін, не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців».

Вдумуючись в ці слова переконуєшся в тому, що насправді саме від класного керівника залежить яким буде група, яка думка в оточуючих складеться про вихованців. Приклад учителя у вихованні дітей важко переоцінити, тому не можна відривати професійну майстерність вихователя від його особистості. Перше і друге необхідно розглядати в їх нерозривній єдності віддаючи перевагу духовності і культурі педагога.

Мета організації роботи методичної комісії – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.

 

Проблема,

над якою працює методична комісія класних керівників:

Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору.

 

Мета: Формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.

 

Кредо: Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини. 

 

Формули успіху:

 

Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь

Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати

Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить

Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую

Хто не дивиться вперед – залишається позаду

Кожна дитина – таланту перлина

 Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите

Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому

Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя

 

Сучасній Україні потрібний сучасний вчитель, який поєднує в собі високу духовність і педагогічну майстерність, що формується і вдосконалюється протягом практичної роботи в закладі. Фахівці з виховної роботи оволодівають «педагогічною технікою» і «технологією виховання», посилаючись на відомі слова А.С.Макаренка, що майстерність вихователя не мистецтво, а спеціальність, якій треба навчатись. Наявності професійних знань, педагогічних навичок і вмінь, занадто мало, щоб вчитель міг дійсно заволодіти серцями своїх вихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність і поведінку, на їхнє самовиховання. Щоб це відбулося йому потрібно бути яскравою особистістю. В цьому і полягає головна специфіка педагогічної праці.

Основним завданням, над яким працювала методична комісія в 2013-2014 навчальному році - було всебічне підвищення компетенції й професійної майстерності кожного класного керівника, підвищення його творчого потенціалу, підвищення якості й ефективності системи виховної роботи.

 

«Виховання – велика справа: ним вирішується доля людини». Ці слова В.Г.Белинського добре відомі, вони не втрачають своєї актуальності й набувають ще більшої значущості в наш час. Адже, дійсно, сьогодні як ніколи раніше доля людини залежить від того, як він вихований.

Ключовою фігурою в цьому процесі залишається класний керівник. Саме від його особистості залежать зміни, творчий підхід, плідність діяльності у становленні системи виховної роботи, що спирається на духовно-моральні цінності суспільства, етичні норми, культуру, поведінку, принципи співжиття у соціумі.

Удосконалюючи систему виховної роботи ми відчули необхідність нових підходів до формування духовно-моральних якостей особистості, докорінного переосмислення парадигми виховання, оновлення якісних характеристик учня, власних компетенцій на основі гуманізації його життєдіяльності.

Аналізуючи самооцінку роботи класного керівника, знову ж таки переконались у тому, що сьогодні дуже складно говорити про систему виховної роботи, оскільки кожен із класних керівників намагається відшукати свої шляхи вирішення здавалося одних і тих же завдань. І чим вища майстерність класного керівника, тим результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше доброти і взаєморозуміння у взаєминах між педагогом і його вихованцями. Помітно впроваджуються нові форми роботи, прагнення йти в ногу з часом. Працювати й творити в інтересах дитини задля дитини.

Тому ми вирішили зосередити більше уваги формуванню морально-духовних цінностей та життєвих компетенцій особистості учня в новій комплексно-цільовій програмі «Школа духовно-морального спрямування», що ґрунтується на програмі «Крок за кроком виховуємо дитину – особистість, людину, громадянина».

Разом з тим в практиці роботи методичної комісії  класних керівників є й невирішені проблеми, основними з яких є:

  • питання організації й керівництва процесом самовиховання учнів недостатньо широко висвітлювались в ході роботи;
  • недостатньо уваги приділялось питанням методики роботи з батьками, спільної діяльності закладу й родини у формуванні особистості дитини;
  • недостатнє використання можливостей дитячих громадських організацій, використання різноманітних інтерактивних ігор, що сприяють набуттю досвіду відповідальної й безпечної поведінки.

 

Враховуючи набутий позитивний досвід в діяльності методичної комісії, відмічені недоліки, враховуючи проблему, над якою працює педагогічний колектив, методична комісія класних керівників ставить перед собою задачі на 2014 – 2015 навчальний рік:

  • підвищення теоретичного рівня класних керівників з питань морально-духовного виховання й вмінь застосовувати одержані знання в практичній діяльності, вдосконалення якості й форм роботи з громадянського виховання;
  • формування інформаційного банку, необхідного для керування виховним процесом, реалізація творчих здібностей класних керівників й узагальнення передового педагогічного досвіду через організацію відкритих заходів виховного характеру, обмін досвідом;
  • сприяння становленню й розвитку органів учнівського самоврядування, забезпечення єдиного принципового підходу до виховання й соціалізації учнів;
  • координація зусиль класних керівників й батьківської громадськості на організацію виховання учнів.

Комплексний підхід у виховній роботі необхідно спрямувати на єдність впливів на свідомість, почуття, поведінку учня, тобто на всі сторони особистості: інтелектуальну, емоційну, вольову і практичну; продовжити роботу з впровадження комплексної виховної програми. Що дасть, в свою чергу, можливість забезпечити органічну єдність навчальної та позаурочної виховної діяльності учнів, зосередити зусилля не на хаотичному нагромадженні виховних заходів, а на тому, щоб підтримати, розвинути в учневі кращі моральні якості, духовні та громадянські цінності.

 

Шляхи розв’язання проблеми:

  •     через підвищення потенційних творчих можливостей класних керівників;
  •     через впровадження інноваційних технологій в їх діяльність;
  •     шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в роботі з класними колективами.