Положення про краєзнавчий музей


Розглянуто і схвалено

Розглянуто і схвалено

на засіданні педагогічної ради

 

Протокол № _____ від «____» _____ 2013 р

 

Директор________________ В.П.Боровик

 

Положення про краєзнавчий музей при ВПУ №29 смт Володимирець

1. Загальні положення

1.1.                 Краєзнавчий музей Вищого професійного училища №29 смт Володимирець (далі музей) є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури.

1.2. Музей взаємодіє з державними, науковими, громадськими та іншими зацікавленими закладами і установами.

1.3. Оригінальні пам'ятки історії, культури і природи, які мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність і зберігаються у фондах музею, входять до складу і Музейного фонду України і підлягають обліку у порядку, встановленому чинним

законодавством.

1.4. Музей у своїй діяльності керується Законом України "Про музеї та музейну справу" (249/95-ВР), нормативними документами Міністерства освіти України, Міністерства культури і мистецтв України, Положенням про музеї при закладі освіти системи Міністерства освіти України та власним Положенням про музей.

1.5. Положення про музей розроблене на основі чинного законодавства, Статуту училища, Положення про музеї при закладі освіти системи Міністерства освіти України та затверджується директором училища.

2. Мета, головні завдання та зміст роботи музею

2.1. Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродженню і розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави.

2.2. Головними завданнями в роботі музею є:

- сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу закладу: розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді засобами позакласної роботи; розвиток її творчих інтересів до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи; формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного і майбутнього України;

- допомога педагогічному колективу училища у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами;

- участь у формуванні, збереженні і раціональному використанні Музейного фонду України;

- вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії, культури і природи рідного краю;

- проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді

та інших верств населення.

2.3. Музей проводить таку роботу:

- організує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею;

- систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать чинному законодавству;

- організує облік музейних предметів, забезпечує їх збереження;

- створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки;

- проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді і населення; організує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах;

- надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі та науково-дослідницькій роботі.

3. Створення та організація роботи музею

3.1. Профіль музею визначається колективом педагогів, учнів, згідно з педагогічною доцільністю та характером наявних колекцій пам'яток історії, культури і природи. За своїми профілями музеї поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо.

3.2. Рішення про створення музею може бути прийнято його засновниками (керівником закладу освіти за ініціативи педагогічного чи учнівського колективів) при умові наявності:

- активу однодумців (учнів, педагогічних працівників, спеціалістів музейної справи, громадськості тощо), спроможного виконувати пошуково-дослідницьку, збиральницьку, фондову, експозиційну, просвітницьку роботу;

- педагога, який би очолив роботу по створенню музею.

3.3. Створення музею є результатом цілеспрямованої систематичної, творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Наказ про відкриття музею видається його засновником після оформлення відповідної музейної

експозиції і при дотриманні вимог щодо наявності:

- Положення про музей;

- фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі оригінальних пам'яток історії, культури, природи, на основі яких побудована експозиція певного профілю;

- приміщення (окремого, ізольованого) і обладнання, які забезпечують збереження, вивчення і експонування музейних колекцій;

- експозиції, яка відповідає за змістом і оформленням сучасним вимогам;

- умов для охорони музею, оснащення його засобами охоронної та пожежної сигналізації;

- роботи музею за чітким розкладом.

3.4. Легалізація (офіційне визнання) музею здійснюється

шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням навчального закладу відповідно до Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв ( z0350-96 ) при закладах освіти системи Міністерства освіти України, затвердженого Міністерством освіти України, та взяття на облік Міністерством культури і мистецтв України згідно з

Положенням про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв. Музей вважається створеним з дня одержання реєстраційного свідоцтва та статусу музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України.

3.5. Кращим музеям, які досягли значних успіхів у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу, у формуванні та збереженні Музейного фонду України, пропаганді пам'яток історії, культури та природи, присвоюється звання "Зразковий музей" відповідно до Положення про звання "Зразковий музей" при закладі

освіти системи Міністерства освіти України ( v0153281-97 ), затвердженого Міністерством освіти України. інші почесні звання музеям надаються органами культури за встановленим порядком.

3.6. Раз у три роки Міністерство освіти України і Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді проводять огляди музеїв на підтвердження статусу музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України та звання "Зразковий музей".

3.7. Діяльність музею припиняється за рішенням його засновника, яке погоджується з відповідною комісією, що проводить реєстрацію на місцях. Наказ про закриття музею видається його засновником.

4. Керівництво роботою музею

4.1. За роботу музею відповідає керівник закладу освіти. Керівник закладу освіти, де є музей:

- призначає педагога (за його згодою), який здійснює безпосереднє керівництво роботою музею;

- встановлює надбавки педагогу за роботу в музеї за рахунок і в межах фонду заробітної плати;

- вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи;

- сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;

- виходить з пропозиціями заохочення педагогів, які відповідають за роботу музею, про присвоєння їм почесних звань.

4.2. Робота музею організується на основі самоврядування, вищим керівним органом якого є рада музею. Рада музею обирається на зборах учнівського активу музею та складається з учнів або педагогічних працівників. Її кількісний

склад визначається характером і обсягом роботи музею.

Рада музею:

- обирає голову і розподіляє обов'язки між членами ради, які очолюють групи або сектори: пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо;

- вирішує питання включення до фондів музею пам'яток історії, культури, природи, які надійшли в процесі комплектування;

- обговорює та затверджує плани роботи;

- заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу;

- організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;

- встановлює зв'язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об'єднаннями;

- веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, акти прийому та видачі експонатів, плани роботи) і вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю музею.

4.3. Методичну та практичну допомогу музею може надавати опікунська рада, яка створюється на добровільних засадах з педагогічних працівників, представників державних музеїв, архівів, спеціалістів різних галузей знань, краєзнавців, ветеранів війни і праці тощо.

4.4. Науково-методичну допомогу музеям надають районні (міські, обласні) державні музеї. З метою удосконалення та координації роботи музеїв в районах, містах та областях можуть створюватись міжвідомчі комісії з їх діяльності.

5. Облік і забезпечення збереження фондів

5.1. Облік пам'яток історії та культури, які зберігаються вмузеях, проводиться в порядку, визначеному в нормативних документах Міністерства культури і мистецтв України.

5.2. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом керівника навчального закладу.

5.3. Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам'ятки історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо).

5.4. Унікальні пам'ятки Музейного фонду України, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурнее значення, заносяться Міністерством культури і мистецтв України доДержавного реєстру національного культурного надбання.

5.5. Пам'ятки історії та культури (в тому числі нагороди з коштовних металів), яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з музею згідно з чинним законодавством.

5.6. У разі припинення діяльності музею оригінальні пам'ятки історії та культури передаються до державних та інших музеїв на умовах, що не суперечать чинному законодавству.

5.7. Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на керівника навчальногозакладу та керівника музею.

5.8. Особи, винні у порушенні законодавства України про музеї та музейну справу, несуть відповідальність згідно з чиним законодавством.

6. Фінансування

6.1. Витрати, пов'язані з пошуковою роботою, придбанням інвентаря, обладнання, технічних засобів та оформленням музею, проводяться за рахунок коштів навчального закладу, органів освіти, а також залучених коштів.