Положення Ради гуртожитку

ПОЛОЖЕННЯ
ради учнівського самоврядування гуртожитку
Вищого професійного училища № 29 смт. Володимирець

Загальні положення

 1. Рада учнівського самоврядування гуртожитку є складовою частиною парламенту навчального закладу.
 2. Рада гуртожитку здійснює свою діяльність відповідно до положення про учнівське самоврядування та Статуту, керується у своїй роботі Конституцією, законами України „Про освіту” і „Професійно – технічну освіту,” „Положенням про учнівський гуртожиток” та іншими нормативно – правовими актами.
 3. Рада гуртожитку має свій девіз.
 4. Символами учнівського самоврядування гуртожитку є: емблема, прапор, гімн.
 
Мета і завдання діяльності ради гуртожитку
Мета діяльності: розвиток творчого потенціалу учнівської молоді, залучення її до участі у громадянському житті гуртожитку, створення умов для формування морально – духовної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.
 
    Завдання діяльності:
 • створення системи, що забезпечує позитивну соціалізацію підлітків та молоді, самореалізацію особистості відповідно до інтересів і суспільних вимог;
 • забезпечення захисту прав та інтересів учнів;
 • створення умов для розвитку учнівських ініціатив;
 • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
 • спонукання учнівської молоді до протидії проявам аморальності, правопорушення, бездуховності;
 • виховання у зростаючої особистості власної причетності до розвитку навчального закладу, гуртожитку, суспільства, територіальної громади, держави.
 
     Принципи діяльності:
Діяльність ради гуртожитку будується на принципах добровільності, доступності, рівноправності та партнерства, колегіальності та персональності, відкритості та гласності, демократизму та свободи.
 
     Порядок виборів членів ради гуртожитку:
 1. Рада гуртожитку обирається на загальних зборах учнів гуртожитку відкритим або таємним голосуванням. Термін дії ради - один навчальний рік.
 2.  Засідання ради гуртожитку проходять згідно плану, но не рідше ніж 1 раз на місяць, а за потребою  частіше.
 3.  Очолює роботу ради гуртожитку голова, обраний шляхом відкритих або таємних виборів.
 4. Вибори ради проводяться у вересні місяці на загальних зборах мешканців гуртожитку.
 
Структура ради гуртожитку:
 1. Рада учнівського самоврядування гуртожитку складається з законодавчих, виконавчих органів і органів гласності:
  • законодавчі – збори мешканців гуртожитку, рада гуртожитку;
  • виконавчі – сектора;
  • гласності – редколегія.
 2. Найвищим органом самоврядування є загальні збори учнів гуртожитку, які скликаються не рідше 1 разу на рік. У період між зборами вищим органом учнівського самоврядування гуртожитку являється рада гуртожитку.
 3. Виконавчими органами є сектори:
  ● житлово-побутовий;
  ● культурно-масовий;
  ● навчально-виробничий;
  ● спортивно-масовий;
  ● підтримки порядку і дисципліни.
 1. Орган гласності – редакційна колегія.
Права і обов’язки членів ради гуртожитку:
 1. Членом ради гуртожитку може стати кожен учень, який проживає у гуртожитку, визнає Положення, мету і завдання ради гуртожитку.
 
 1. Кожен член ради гуртожитку має право:
  • брати участь у всіх заходах, що проводить рада;
  • отримувати будь - яку інформацію про її діяльність;
  •  вносити пропозиції на засіданнях;
  • отримувати підтримку для реалізації своїх планів та прагнень, захист своїх прав, честі й гідності.
  • обговорювати питання санітарно-житлових умов та побутового обслуговування мешканців і виходити з пропозиціями до адміністрації щодо їх покращення; вирішувати питання виселення учнів з гуртожитку, які порушують правила внутрішнього розпорядку;
  • вносити свої пропозиції відносно поселення учнів які порушують норми співжиття в гуртожитку.
 
               3. Члени ради гуртожитку зобов’язані:
 • дотримуватися Положення, виконувати рішення керівних органів;
 • з повагою відноситися до товаришів і працівників гуртожитку;
 • сприяти розвитку традицій;
 • дбайливо ставитися до майна гуртожитку;
 • дбати про зміцнення авторитету ради гуртожитку;
 • слідкувати за своїм здоров’ям, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • надавати допомогу коменданту, вихователю з питань налагодження нормальних санітарно-побутових умов для проживання;
 • організовувати мешканців для проведення культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • слідкувати за дотриманням мешканцями правил внутрішнього розпорядку
 
Законодавчі органи (збори, рада гуртожитку) приймають закони (правила)          колективного життя, програми (плани) життєдіяльності, дають оцінку роботи колективу, розглядають питання членства в колективі, виключення з колективу та інші найважливіші питання життя учнівського колективу гуртожитку.
■ Виконавчі органи (сектора) відповідають за реалізацію прийнятих програм (планів), є школою громадської активності, ініціаторами добрих справ у колективі гуртожитку.
■ Органи гласності (редколегія) інформує про стан вирішення питань життєдіяльності колективу, його окремих мешканців, випускає газети, листівки, висвітлює роботу колективу у пресі.
 
Голова ради гуртожитку:
 • здійснює загальне керівництво учнівським самоврядуванням гуртожитку поміж зборами;
 • готує і проводить засідання;
 • планує роботу ради;
 • контролює роботу секторів;
 • організовує і проводить різні заходи;
 • доповідає про роботу на загальних зборах та засіданнях;
 • співпрацює з адміністрацією гуртожитку та адміністрацією навчального закладу.
 
Голова ради гуртожитку може бути усунений від своїх обов’язків: у разі не виконання своїх обов’язків, порушення дисципліни, відставання в навчанні, виселення з гуртожитку, переходу на навчання в інший заклад, за особистою заявою.
 
Заступник голови ради гуртожитку:
 • надає щоденну допомогу голові, в разі його відсутності - заміщує;
 • контролює роботу комісій;
 • допомагає в оформленні документації.
 
Секретар ради гуртожитку:
 • забезпечує оперативне інформування мешканців гуртожитку про рішення ради;
 • на засіданнях доповідає про виконану роботу;
 • відповідає за оформлення документації;
 • контролює роботу комісій.
 
Голови секторів:
 
 • Голова і його заступник житлово-побутового сектора відповідають за генеральне та щоденне прибирання кімнат, секцій, двічі на тиждень перевіряють чистоту кімнат, ведуть „Екран санітарного стану ”, приймають участь у огляді-конкурсі на кращу учнівську кімнату гуртожитку, разом із старостами контролюють ведення куточків інформації санітарного стану кімнат на поверхах і листків чергових по кімнатах.
 • Голова і заступник сектора „Культурно – масова робота ” відповідають за організацію вечорів розваг, свят, дискотек, музичне оформлення свят, разом з вихователем складають програми, сценарні плани ведення свят, розваг, визначають кандидатури ведучих, розподіляють ролі, визначають відповідальних за оформлення зали і заходів, костюми.
 •  Голова і заступник спортивного-масового сектора. Організовують спортивні заходи в гуртожитку, дні здоров’я, ігри, спортивні розваги. Разом з вихователем відбирають матеріали до спортивних заходів, відповідають за оформлення зали, наявність інвентарю, його збереження, пропагують роботу спортивних гуртків та здорового способу життя серед учнів гуртожитку.
 • Голова і заступник сектора правопорядку і дисципліни контролюють за дотриманням правил внутрішнього розпорядку; організацію чергування в гуртожитку; зв'язок з батьками; розгляд і врегулювання конфліктів між учнями; пропаганда правових знань; робота з профілактики правопорушень.
Члени редколегії випускають газети до свят, вітальні листівки до урочистих подій, висвітлюють успіхи, недоліки у роботі та житті гуртожитку.
 
       Внесення змін до положення:
 1. Пропозиції до внесення змін до Положення ради гуртожитку подаються на розгляд ради учнівського самоврядування.
 2. Пропозиції вважаються прийнятими якщо за них проголосувало більш як 50% членів ради учнівського самоврядування.
 3. Пропозиція про внесення змін до Положення вважається дійсною після їх оприлюднення.